Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 20/03/2017, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011) για τη συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής  για την εκτέλεση των πάσης φύσεως προμηθειών αγαθών/προϊόντων και επιτροπής παραλαβής για την εκτέλεση των πάσης φύσεως προμηθειών υπηρεσιών, στο πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων, μετά από διενέργεια ανοικτών διαδικασιών προμηθειών (Συνοπτικών/Τακτικών/Διεθνών Διαγωνισμών, και "Απευθείας Αναθέσεων"), καθώς και την παρακολούθηση και παραλαβή της παρεπόμενης σύμβασης προμήθειας (ή παροχής υπηρεσιών) στο πλαίσιο του έργου με τα κάτωθι στοιχεία (βάσει του άρθρου 221, εδάφιο 11, παραγρ. β του Ν. 4412/2016): 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Π.Θ.

ΕΥ: ΜΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ, Καθηγητής του Τμ. Δασολογίας & Δ.Π.& Φ.Πόρων του ΔΠΘ

ΚΕ: 81600

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΠΘ

 

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ, 3ος όροφος, κτίριο 4.

Ημερομηνία: 
16/03/2017 - 20/03/2017