Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

Πρόσκληση για εγγραφή μελών ΔΕΠ και Ερευνητών στο Μητρώο Αξιολογητών για την αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34

Σχετικά με την Πρόσκληση «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» και κωδικό ΕΔΒΜ34 για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», δημιουργήθηκε Ηλεκτρονική Εφαρμογή Μητρώου Αξιολογητών στην οποία, καλούνται τα μέλη ΔΕΠ και οι Ερευνητές των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Φορέων της χώρας, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων που θα κατατεθούν.